Δελτίο τύπου 12-4–11

Άρθρο 26 :   Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εάν κρίνει αυτό απαραίτητο.

2. Έκτακτη Γ.Σ. υποχρεωτικά συγκαλείται εφόσον υποβληθεί αίτημα από τα 2/5 των μελών, δεόντως αιτιολογημένο και σε έγγραφη μορφή. Το Δ.Σ. συγκαλεί την Γ.Σ. μετά την υποβολή του αιτήματος, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες.

3. Ειδοποίηση για τη συνέλευση πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη συνέλευση.

4. Οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες (15) πριν από τη συνέλευση.

5. Στην περίπτωση που η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία του Δ.Σ. αυτό καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στη περίπτωση που συγκαλείται μετά από αίτημα μελών, η ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνει τα θέματα που ετέθησαν απ’ αυτά τα μέλη.

6. Η ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ. δεν μπορεί να αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο.


 

Άρθρο 27 :   Απαρτία

1. Η Γ.Σ. λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

2. Εάν  δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 24 ωρών μετά την πρώτη, με την αυτή ημερήσια διάταξη. Δεν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ., εκτός αν θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.

Άρθρο 28 :   Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γ.Σ. προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Η συνέλευση διορίζει τρείς (3) γραμματείς υπεύθυνους για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο.

Άρθρο   29  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.-Η  Γ.Σ.  δεν  δύναται  να  λάβει  απόφαση  επί  θέματος  που  δεν  περιλαμβάνεται  στην  ημερήσια  διάταξη.

2.-Τα  μέλη  ασκούν   το δικαίωμα   ψήφου   τους  μέσω  των  νομίμων   αντιπροσώπων. Κάθε  αντιπρόσωπος  έχει  το  δικαίωμα  μιας  ψήφου και  δεν  δύναται  να  αντιπροσωπεύει  περισσότερα  από  ένα  μέλη. Ο  αναπληρωματικός  ψηφίζει   εφόσον  απουσιάζει  ο  τακτικός.

3.-Οι  αποφάσεις  λαμβάνονται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  (  50%  +1)  των  εγκύρων   ψηφων, εκτός  αν  από  τις  διατάξεις  του  παρόντος   καταστατικού  προβλέπεται  ειδική  πλειοψηφία  ή  απαρτία.

4.-Ψηφοδέλτια  ακυρα  για οποιοδήποτε  λόγο,λευκές  ψήφοι  ή  άλλες  μορφές  αποχής  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  καταμέτρηση  των   εγκύρων  ψήφων.

 

5.-Οι  αποφάσεις  λαμβάνονται  με  ονομαστική κλήση  κάθε  μέλους  και  εκδήλωση  της  ψήφου,εκτός  εάν  αποφασισθεί  από  τα  2/3  των  μελών  μυστική  ψηφοφορία.Οι  αρχαιρεσίες   διενεργούνται  πάντοτε  ως  μυστικές   με  ψηφοδέλτια.

6.-Η  ψήφος  απόντος  μέλους  με  επιστολή  δεν  επιτρέπεται.Οι  αποφάσεις  που λαμβάνονται   από  τη  συνέλευση  τίθενται  σε  ισχύ  την  επόμενη  ημέρα  από  την  έγκρισή  τους  εκτός  έάν  η  συνέλευση  ορίσει  άλλη  ημερομηνία  ή  εκτός  εάν  απαιτούνται  άλλες  νόμιμες  διαδικασίες.

7.-α.-για  την  τροποποίηση    του καταστατικού  απαιτείται  παρουσία  του  ημίσεος  των  μελών και  πλειοψηφία  των   ¾  των  παρόντων  εγκύρων   ψήφων.

Β.- για  την  παύση   οργάνων   απαιτείται  παρουσία  του  ημίσεος  των  μελών  και πλειοψηφία  των  ¾  των  παρόντων  εγκύρων  ψήφων.

Γ.-για  την  αποβολή-παύση  μέλους  της  Γ.Σ. απαιτείται  παρουσία  του  ημίσεος  των  μελών  και  πλειοψηφία   των  ¾  των  παρόντων  εγκύρων  ψήφων.

\

Β  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο  30  ΣΥΝΘΕΣΗ –ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.-Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΠΣΔ  απαρτίζεται  από   11  μέλη.

Η   εκλογή   των  οργάνων   της   ΕΠΣΔ   γίνεται   με   ένα  αναλογικό   σύστημα  το  οποίο   περιγράφεται   αναλυτικά  πιο  κάτω:

2.-Κάθε   συνδυασμός   καταρτίζει  ενιαίο  ψηφοδέλτιο   στο  οποίο  περιλαμβάνεται   ο   επικεφαλής    του  συνδυασμού   και   στην  συνέχεια  και  με   αλφαβητική   σειρά  οι  υποψήφιοι   για    το   Δ.Σ.  και   την  Εξελεγκτική  Επιτροπή.

3.-Κάθε  υποψήφιος   πρέπει  να  είναι  από   ενός  έτους   τακτικό  μέλος  Σωματείου,μέλους   της  ΕΠΣΔ., τούτο  δε  πρέπει   να  βεβαιώνεται   ενυπόγραφα από   τον   Πρόεδρο  και   τον  Γενικό   Γραμματέα    του Σωματείου   του  οποίου   ο υποψήφιος    είναι  Τακτικό   μέλος.

4.-Ο  επικεφαλής   κάθε  ψηφοδελτίου  εκπροσωπεί  τον  συνδυασμό    σε  θέματα  σχετικά  με  την  εκλογή, συνεργάζεται   με  τον Πρόεδρο    και   την  Εφορευτική   Επιτροπή.Υποχρεούται   να    καταθέσει   το   ψηφοδέλτιο   του   συνδυασμού    του   στο  Δ.Σ. της  ΕΠΣΔ  (10) δέκα  τουλάχιστον   ημέρες  πρίν   από   την  Γ.Σ. και  δεν  μπορεί   να  αποσύρει    την  υποψηφιότητα.Οι  υποψηφιότητες   γνωστοποιούνται  πέντε  (5)  ημέρες  τουλάχιστον  πρίν   από   την  Γ.Σ.  με  επίσημη   ανακοίνωση    της  ΕΠΣΔ   στον  Τοπικό  τύπο  και   τοιχοκολούνται   στο  χώρο   της  Γ.Σ.

5.-Τα  ψηφοδέλτια   τυπώνονται   με  ευθύνη  και   έξοδα    της  ΕΠΣΔ   σε  λευκό   χαρτί, πρέπει  να  έχουν   τις  ίδιες  διαστάσεις    και  θα  κλείνεται   το  καθένα  πριν  ριχτεί   στην  κάλπη  σε  φάκελλο  που  θα  μονογράφεται   από   τον Πρόεδρο   της  Εφορευτικής   Επιτροπής.

6.-Τα  ψηφοδέλτια   θα  γράφουν   στο  πάνω  μέρος   με  κεφαλαία   γραμματα την  επωνυμία   του  συνδυασμού   εφ  όσον  υπάρχει, το  ονοματεπώνυμο   του  υποψηφίου  Προέδρου   του Συνδυασμού   και   στην  συνέχεια  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»  και   ακολουθούν   τα  ονόματα   των  υποψηφίων    με   αλφαβητική   σειρά.Στην  συνέχεια  ,η  φράση   «Εξελεγκτική   Επιτροπή»  και  ακολουθούν    τα  ονόματα    των  υποψηφίων   μελών    με  αλφαβητική   σειρά.  Οι  υποψήφιοι  κάθε   συνδυασμού   για    το   Διοικητικό   Συμβούλιο  μπορεί  να   είναι  μέχρι   δέκα   εξι  (16)  και  όχι  λιγώτεροι  των  έντεκα  /11/  και   για   την  Ε.Ε. μπορούν   να  είναι  μέχρι   πέντε  /5/  και  όχι  λιγότεροι   των   τριών  (3).

7.-Απαραίτητη  προυπόθεση    για  να  μπει   ένας   συνδυασμός   στην  κατανομή   των   εδρών   είναι  ότι  πρέπει  αυτός   να  πάρει  τουλάχιστον   το  20%  των  εγκύρων  ψηφοδελτίων.

8.-Ο   επικεφαλής   κάθε  συνδυασμού  ,εφ  όσον  υπάρχει   η  προυπόθεση   της  παρ.7  του  παρόντος  άρθρου, εκλέγεται   χωρίς  σταυρό   και  λαμβάνει   τόσους  σταυρούς  όσα  ψηφοδέλτια    λαμβάνει  ο  Συνδυασμός   του. Τα  υπόλοιπα  μέλη    του  Δ.Σ.  εκλέγονται    κατά  σειρά   επιτυχίας  των  ανάλογα   με   τους   σταυρούς    προτίμησης   του  καθένα  .

Οι   εδρες   για   το  Διοικητικό  Συμβούλιο  κατανέμονται   ως  παρακάτω:

Ι.-Μεταξύ   δύο  (2)  συνδυασμών    που  έχουν  συμπληρώσει   το  εκλογικό  ποσοστό    συμμετοχής  του  20% ο  μειοψηφών   συνδυασμός   καταλαμβάνει  :  α.-Μία   εδρα  εφόσον    συμπληρώσει  ποσοστό   από   20%  έως  30%.

Β  .-Δύο  (2)  εδρες  εφόσον  συμπληρώσει  ποσοστό   από   31%  έως   40%.

Γ.-Τρείς  (3)  εδρες   εφόσον  συμπληρώσει  ποσοστό   από   40 %   έως   45%.

Δ.-Τέσσερις   (4)  εδρες    εφόσον   συμπληρώσει  ποσοστό      άνω  του   45% .Ο  πλειοψηφών   συνδυασμός   καταλαμβάνει   τις  υπόλοιπες   έδρες   κατά  περίπτωση   ανεξάρτητα   του  ποσοστού   των  ψήφων  που  έλαβε.

Κατά   την  εξαγωγή   των  ακεραίων   αριθμών   εφόσον   υπάρχουν  δεκαδικοί  αριθμοί  κάτω  του  0,50  παραμένει  ο  προηγούμενος   ακέραιος   αριθμός, από  0,50 και  άνω  υπολογίζεται  ο  επόμενος   ακέραιος   αριθμός.

ΙΙ.-Μεταξύ   τριών  (3)  συνδυασμών    που  συμπλήρωσαν  άνω   του   20%  ,ανεξάρτητα   ποσοστών  ο  πρώτος  καταλαμβάνει  (7)  επτά  ο   δεύτερος    τρεις     (3) ,και  ο   τρίτος    μία  (1)  .

ΙΙΙ.-Μεταξύ   τεσσάρων  (4)  συνδυασμών     που  συμπλήρωσαν  το    20%  ανεξάρτητα  ποσοστών  ο  πρώτος  καταλαμβάνει  εφτά  (7)  ο  δεύτερος   δύο   (2)  ο   τρίτος   μία (1)  ένα  και  ο  τέταρτος     μία  (1)  έδρα.

.

VΙ.-Σε  περίπτωση  ισοψηφίας   των  δύο  /2/  πρώτων  επαναλαμβανεται  η  εκλογή

την επόμενη μεταξύ   τους   χωρίς  σταυρό   για    την  ανάδειξη  του   πρώτου   συνδυασμού. Σε  περίπτωση  ισοψηφίας   δύο ή  περισσοτέρων  συνδρυασμών    επαναλαμβάνετε  την  επόμενη  ημέρα     χωρίς   σταυρό   για  την  ανάδειξη  του  πρωτου  συνδυασμού.

Β.-Οι   έδρες  μεταξύ   των  συνδυασμών   για    την  Ε.Ε.  κατανέμονται   ως  παρακάτω:

Ο πλειοψηφήσας   συνδυασμός   καταλαμβάνει  δύο  (2)  έδρες   στην  Ε.Ε.  και  ο δεύτερος    μία  (1)  αποκλειομένων   των  υπολοίπων  συνδυασμών  και  μόνο   σε  περίπτωση  που  κάποιος   συνδυασμός  ισοψηφήσει  με  τον  δεύτερο  γίνεται  μεταξύ   αυτών, κλήρωση  από   την  Εφορευτική   Επιτροπή.

10.-Κάθε  ψηφοφόρος    σημειώνει    με  μπλε  στυλό   ή  μαύρο δεκα  /10/ σταυρούς     υποχρεωτικά    και  την  την  Ε.Ε.  τρεις  (3) σταυρούς   υποχρεωτικά.

Σε  περίπτωση  που  οι  σταυροί  είναι  λιγότεροι  η  περισσότεροι  των  ανωτέρω  αναγραφομένων  το  ψηφοδέλτιο   δεν  ακυρώνεται  αλλα μετρά  υπέρ   του  συνδυασμού  χωρίς   να   υπολογίζονται   οι  σταυροί  προτίμησης.

11.-Στερείται   του  δικαιώματος   ψήφου   στις  Γενικές   Συνελεύσεις  κάθε  Αθλητικό   Σωματείο   εφ  όσον  στο  προ   της  Γενικής  Συνέλευσης  ημερολογιακό   έτος   δεν  είχε  συμμετοχή  σε  αγώνες  με  είκοσι  /20/  τουλάχιστον  αθλητές. Η  συμμετοχή    αποδεικνύεται  από   τα  επίσημα   Φ.Α.  Κατ  επέκταση  στερείται   του  δικαιώματος   ψήφου  και   Σωματείο  που   δεν  συμμετέχει  στην  προ   της  Γ.Σ.  αγωνιστική  περίοδο  στο  οικείο  πρωταθλημ

Διαβάστε επίσης:

Επικαιρότητα

Ελεύθερη Πένα

Αθλητικά Νέα

Αφήστε το σχόλιο σας

σχόλιο

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments