Η προκήρυξη της Δ’ Εθνικής

0
aekos_kos
H ΕΠΟ έδωσε σήμερα στην δημοσιόταητα την προκήρυξη του πρωταθλαήματος της Δ’ Εθνικής στο οποίαο θα συμμετάσχει και η πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου ΑΕ Κως (φωτό). Οι αγώνες θα ξεκινήσει στις 25 Σεπτεμβρίου. Διαβάστε τι λέει η προκήρυξη:

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ (δικαίωμα) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετάσχει μία Ομάδα στο Πρωτάθλημα της )΄ Εθνικής
Κατηγορίας έχει την υποχρέωση να υποβάλει μέχρι την 12-08-2011, ημέρα
Παρασκευή, στην ΕΠΟ, )ήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο, που
στέλνεται στις ομάδες με φροντίδα της Ε.Π.Ο. και πρέπει να συνοδεύεται
υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο, που ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ
(500) (Τραπεζική Επιταγή ή ταχυδρομική Επιταγή, ή κατάθεση στο ταμείο της
Ε.Π.Ο.).
Με την παραπάνω δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία αποδέχονται,
χωρίς επιφυλάξεις, το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Ο. ,τις διατάξεις του Κ.Α.Π.,
τους όρους της Προκήρυξης και της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου και τις
διατάξειςτων ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της Ε.Π.Ο., διαφορετικά αποκλείονται του
Πρωταθλήματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.
Τα Σωματεία Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας στη δήλωση
συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ, τον
αριθμό ΦΑΞ και το e-mail του Σωματείου ή εκπροσώπου του Σωματείου πριν
την έναρξη του Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ ,
τηλεφώνου , ή e-mail υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο.
εγγράφως, προκειμένου να τους αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία.
δήλωση συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνονται τα ανωτέρω στοιχεία δεν
θα γίνεται δεκτή.
Ταυτόχρονα με την ήλωση συμμετοχής τα Σωματεία θα πρέπει
να προσκομίσουν βεβαίωση του Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. περί μη
οφειλής τους, καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Σ. που ανήκουν,
άλλως οι ηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΙ ΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α) Όλοι οι αγώνες της Δ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
θα διεξάγονται, υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουν
χλοοτάπητα.Δ εν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο
με χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που το γήπεδο – έδρα κάποιου Σωματείου καταστεί
ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου, η Επιτροπή Δ΄ Εθνικής θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε
άλλο γήπεδο, κατόπιν υποδείξεως του Σωματείου, εφόσον πληρεί τους όρους
της διοργάνωσης, και βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του
Ομίλου.
Β) ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Όλα τα Σωματεία, που μετέχουν στο
Πρωτάθλημα Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, υποχρεούνται να έχουν
σύμβαση με Προπονητή – Προπονητές διπλωματούχους, οι οποίοι θα φέρουν
την ειδική ταυτότητα που εκδίδει η Ε.Π.Ο. καθώς και το δελτίο Πιστοποίησης
Προπονητή από τις Ε.Π.Σ.
Η σύμβαση αυτή θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., πρέπει να
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, διαφορετικά θα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ των κανονισμών κυρώσεις.
Γ) Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί
αμέσως μετά τη δημόσια κλήρωση, που θα γίνει σε ημερομηνία και τόπο που
θα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερο έγγραφό μας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξε ιτην ώρα
έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει
όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξή του. Τα
αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας και
γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και πέντε (5)
ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η Αρμόδια
Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.
Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την
γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά – δημοτικά και Εθνικά
Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες Αστυνομικές
Αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Αγώνας που αναβάλλεται ή
διακόπτεται, εξ αιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται ή συνεχίζεται την
επόμενη ημέρα υποχρεωτικά στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη
ειδοποίηση. Εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να
διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών
αναβάλλονται ή διακόπτονται διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο αυτό
γήπεδο, αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα την συνήθη ώρα που
διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος της αυτής
αγωνιστική ημέρας. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή διακοπής Αγώνα,
λόγο καιρικών συνθηκών ο ιαιτητής υποχρεούται, πριν το κλείσιμο του
φύλου αγώνα, να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο. για
οδηγίες
Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να
ορίζει, όπου κρίνει απαραίτητο, Υπερπαρατηρητή αγώνα οι δαπάνες του
οποίου θα καλύπτονται από την Ε.Π.Ο.
Καθήκοντα Παρατηρητή και Υπερπαρατηρητή έχει το δικαίωμα να
ασκεί και οποιοδήποτε Μέλος του διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και της
Επιτροπής Πρωταθλήματος Δ)΄ Εθνικής, εφόσον ορισθεί αρμοδίως.
ΣΤ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ: Απαγορεύεται η συμμετοχή
ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών
ποδοσφαιριστή και Κατάσταση Υγείας).
Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε αγώνες
της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Κατ εξαίρεση, Σωματεία που υποβιβάσθηκαν από την Γ΄ στην Δ’
Εθνική Κατηγορία έχουν το δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμή τους και να
χρησιμοποιούν για ένα (1) έτος στους αγώνες τους, μέχρι δύο (2) κοινοτικούς
ποδοσφαιριστές, των οποίων τα υφιστάμενα κατά τον υποβιβασμό συμβόλαια
εξακολουθούν να έχουν συμβατική διάρκεια και με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι συναινεί προς τούτο και ο ποδοσφαιριστής, αποδεχόμενος
εγγράφως την αλλαγή ιδιότητας του (επαγγελματία) σε ερασιτέχνη.
Όμοια, κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται σε Σωματεία, που ανέρχονται στην
Δ΄ Εθνική, να διατηρούν στην δύναμή τους, με δικαίωμα να αγωνίζονται, μέχρι
δύο (2) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, εφ΄ όσον ανήκαν στην δύναμη τους την
τελευταία τριετία.
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τριών (3) ποδοσφαιριστών
ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά
στον διεξαγόμενο αγώνα, συνεχώς και καθ΄ όλη την διάρκεια αυτού, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9α, β, γ και δ του Κ.Α.Π.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας τον ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται
υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γενέσεως τους.
Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012
εντάσσονται σε αυτήν την Κατηγορία οι γεννηθέντες από 01.01.1991 και
εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του
Πρωταθλήματος.
Επίσης, τα Σωματεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως δύο (2)
ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το
Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 εντάσσονται σε
αυτήν την Κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1978.
Ζ) Όλα τα Σωματεία της Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας
υποχρεούνται να συμμετάσχουν, με τα τμήματα υποδομής (Νέων –
Παίδων) που διαθέτουν, στα Πρωταθλήματα υποδομής των τοπικών Ε.Π.Σ.
από τις οποίες προέρχονται, με την υποχρέωση του Σωματείου να υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση, πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής
και αντίγραφο της δήλωσης Συμμετοχής τους κατά την έναρξη των
αντίστοιχων Πρωταθλημάτων των οικείων Ε.Π.Σ., εφόσον διοργανώνει
τέτοια Πρωταθλήματα.
Σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει, ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή
στα τοπικά Πρωταθλήματα εφ’ όσον έχουν αρχίσει, απαγορεύεται η
συμμετοχή του (με όλες τις προβλεπόμενες εκ του Κ.Α.Π. κυρώσεις)
στους αγώνες Πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής, έως την συμμόρφωσή
του με την παραπάνω υποχρέωσή του.
Η) Ενστάσεις: Επιτρέπεται να υποβάλλονται, μόνο από τις
διαγωνιζόμενες Ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, αποκλειστικά για τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24
του Κ.Α.Π.
Σημειώνουμε, ότι οι ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδαφ. γ, δ, ε, ζ και
η, που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή η με courier
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα που έγινε ο αγώνας,(η
οποία και δεν υπολογίζεται), διαβιβάζονται και προς αυτήν υποχρεωτικά και
μέσω ΦΑΞ, εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Προκειμένου για τις καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στη
)ιοργανώτρια μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 παρ.8 του Κ.Α.Π.
προθεσμίες, και να διαβιβάζονται προς αυτήν υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ
τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου, για
την αντίστοιχη ένσταση, παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Παράβολα: α) για την Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο. 350 ευρώ
β) για την Επιτροπή Εφέσεων Ε.Π.Ο. 550 ευρώ.
Θ) Η παρουσία ιατρού αγώνα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, έχοντας την
υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο
αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα).
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι εκείνα που αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων μέσα
πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν εγγράφως απευθυνόμενοι σε
αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των
αγώνων.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα
της γηπεδούχου ομάδας. Εάν διεξαχθεί, ο μεν διαιτητής παραπέμπεται
για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα και της
επιβάλλεται χρηματική ποινή πεντακόσιων (500) ευρώ.
Ι) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα
του παρόντος Πρωταθλήματος ανήκουν στην Ομάδα που είναι γηπεδούχος.
Ειδικότερα η Ε.Π.Ο. για την απλοποίηση των διαδικασιών, ορίζει το παράβολο
συμμετοχής κάθε Σωματείου Δ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας σε
πεντακόσια ευρώ (500), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό της
Ε.Π.Ο. (1.5%), απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τα Σωματεία από την υποχρέωση
καταβολής του παραπάνω ποσοστού στην Ε.Π.Ο.
ΙΑ) ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ: Στην
Πρωταθλήτρια Ομάδα κάθε Ομίλου θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για
τους ποδοσφαιριστές της και τον Προπονητή της.
Στην Ομάδα ή στις Ομάδες, που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε
παράπτωμα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κ.Α.Π., με τις οποίες
επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα Σωματεία, στους ποδοσφαιριστές,
παράγοντες κλπ. στη διάρκεια της περιόδου 2011 – 2012, θα απονεμηθεί
Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον Προπονητή της.
ΙΒ) ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
1.- Ο προβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Μετά την τελική βαθμολογική κατάταξη των Σωματείων, στους 10
Ομίλους του Πρωταθλήματος της περιόδου 2011 – 2012, οι Ομάδες που θα
καταλάβουν την πρώτη θέση κάθε Ομίλου, θα προβιβαστούν στην Γ΄
Εθνική Κατηγορία.
2.- Ο υποβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Ο αριθμός των Σωματείων, που θα υποβιβασθούν θα προσδιορισθεί
μετά την οριστική κατάρτιση των Ομίλων.
3.- Ο προβιβασμός των ομάδων στην Δ’ Εθνική για την περίοδο
2012 – 2013, θα γίνει ως ακολούθως:
Οι (53) Πρωταθλητές των Ενώσεων και οι ευτεραθλήτριες
ομάδες (3) των ιδρυτριών Ενώσεων (συνολικός πενήντα έξι -56 –ομάδες
θα συγκροτήσουν δεκατέσσερις (14) ομίλους των τεσσάρων (4) Ομάδων
έκαστος και θα αγωνιστούν, ανά όμιλο, σε διπλούς (εντός – εκτός έδρας)
αγώνες.
Οι δυο πρώτες βαθμολογικώς ομάδες κάθε ομίλου, θα
προβιβαστούν στη Δ’ Εθνική Κατηγορία.
Όλες οι Ενώσεις οφείλουν να έχουν δηλώσει τις Πρωταθλήτριες
ομάδες τους ( οι ιδρύτριες και τις δευτεραθλήτριες )έως 23/04/2012.
ΙΓ) Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα: βάσει της Προκήρυξης και
με την δήλωση συμμετοχής των Ομάδων ανήκουν στην Ε.Π.Ο., τα οποία
παραχωρεί στις κατά τα τόπους Ενώσεις – Μέλη της, σύμφωνα με τις πάγιες
αποφάσεις του ).Σ./Ε.Π.Ο.
Ι ) Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις
διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. θα αποφασίζει το διοικητικό Συμβούλιό
της στα πλαίσια του Καταστατικού της .
ΙΕ) Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές
αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Προκήρυξης την οποίαν και συμπληρώνουν.