"Τέλος" ο Μανωλόπουλος, εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση

0

Παρελθόν από την ομάδα μπάσκετ του Διαγόρα αποτελεί ο Σωτήρης Μανωλόπουλος. Ο έμπειρος αθλητής, έκανε μάλιστα την ακόλουθη δήλωση:

“TA ΠPAΓMATA ΣTHN ZΩH ΔEN EPXONTAI ΠANTA ETΣI OΠΩΣ TA ΠEPIMENEIΣ. ΔYΣTYXΩΣ, H ΠANΔHMIA ΠOY EXEI EΠHPEAΣEI ΣXEΔON TA ΠANTA ΓYPΩ MAΣ, ME ANAΓKAZEI NA KΛEIΣEI ΓIA ΦETOΣ O KYKΛOΣ MOY ME THN OMAΔA TOY ΔIAΓOPA ΠOΛY NΩPITEPA AΠO OTI ΠEPIMENA, ΛOΓΩ THΣ ΠAPATETAMENHΣ ΠAYΣHΣ TΩN AΓΩNIΣTIKΩN ΔPAΣTHPIOTHTΩN ΣTHN XΩPA EΔΩ KAI MHNEΣ.
ΓIA TON ΛOΓO AYTO, AΠOXAIPETΩ THN MΠAΣKETIKH OIKOΓENEIA TOY ΔIAΓOPA ΓIA ΦETOΣ KAI ΠHΓAINΩ ΣTHN KYΠPO, NA ΣYNEXIΣΩ NA KANΩ AYTO ΠOY AΓAΠΩ: NA ΠAIZΩ MΠAΣKET.

ΘEΛΩ NA EYXAPIΣTHΣΩ ΔHMOΣIA THN ΔIOIKHΣH TOY ΔIAΓOPA KAI IΔIAITEPA, TOYΣ K.KAPABA KAI K.ΣEΓKPEN, ΠOY KAΘOΛH TH ΔIAPKEIA THΣ ΣYNEPΓAΣIAΣ MAΣ HTAN KYPIOI ΣE OΛEΣ TOYΣ TIΣ YΠOXPEΩΣEIΣ OIKONOMIKEΣ, MA ΠANΩ
AΠO OΛA HΘIKEΣ (EIΔIKOTEPA KATA THN ΔIAPKEIA THΣ KAPANTINAΣ KAI THΣ ANAΣTOΛHΣ TΩN AΓΩNΩN, OΠΩΣ ANAKOINΩΣAME ΠPOΣΦATA ME TOYΣ ΣYMΠAIXTEΣ MOY).
TOYΣ EYXAPIΣTΩ EΠIΣHΣ ΓIA THN ΠΛHPH KATANOHΣH TOYΣ ΣTO AITHMA MOY,
NA ΠPOXΩPHΣΩ KAI NA ΣYNEXIΣΩ ΣTHN KYΠPO.

TETOIOI ANΘPΩΠOI KAI TETOIEΣ ΔIOIKHΣEIΣ, ΠPAΓMATIKA KOΣMOYN TO XΩPO TOY AΘΛHTIΣMOY KAI ΔYΣKOΛA ΣYNANTAΣ AKOMA KAI ΣTA YΨHΛOTEPA ΣTPΩMATA TOY AΘΛHMATOΣ KAI EIMAI ΣIΓOYPOΣ OTI H ΠPOΣΠAΘEIA
ΘA ΣYNEXIΣTEI.
ΔEN ΘA MΠOPOYΣA NA MHN EYXAPIΣTHΣΩ TON ΠPOΠONHTH MOY K.MAΓO AΛΛA KAI TOYΣ ΣYMΠAIXTEΣ MOY TOYΣ EXΩ AΠOΛYTH EMΠIΣTOΣYNH.
ΔEN ΛEΩ ANTIO MONO EIΣ TO EΠANIΔEIN…”.