Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

0
epsm2

Οι αποφάσεις που πήρε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΔ κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης των μελών της είναι οι ακόλουθες:
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ
Φ.Α. ΝΗΡΕΥΣ -ΡΟΔΙΑΚΟΣ της 4/5/2014
Στον ποδ/στη του ΡΟΔΙΑΚΟΥ Α.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΔ 1187199 ποινή μιας /1/ αγων/κής ανάρμοστη διαγωγή σε αντίπαλο ποδ/στη /τράβηγμα φανέλας/ 2η κίτρινη (Άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ -ΑΡΗΣ 2013 της 4/5/2014
Στον ποδ/στη του ΑΡΗ 2013 Α.ΣΥΜΙΟΥ ΑΔ 1327054 ποινή τριών /3/ αγων/κών και χρηματικό προστιμο τριάντα /30/ Ευρώ.Βάναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη .(Αρθρο 10 παρ.1γ και Αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
ΦΑ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ -ΑΡΗΣ 2013 της 4/5/2014
Στον ποδ/στη της ΝΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ Κ.ΣΚΑΡΤΑΔΟ ΑΔ 1189572 ποινή επτά /7/ αγων/κών κατά συγχώνευση και χρηματικό πρόστιμο εβδομήντα /70/ Ευρώ.Βαναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη (ΑΡΧΗΓΟΣ και ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ) /Αρθρο 10 παρ.1γ-Αρθρο 10 παρ.3 –Αρθρο 10 παρ.5β και Αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
ΦΑ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ -ΑΡΗΣ 2013 της 4/5/2014
Στον ποδ/στη της ΝΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ Ρ.ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΔ 1388444 ποινή τριών /3/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ. Βάναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη (Αρθρο 10 παρ.1γ και Άρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
ΦΑ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ -ΑΡΗΣ 2013 της 4/5/2014
Στον ποδ/στη της ΝΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ Μ.Δ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΔ 1153280 ποινή δύο /2/ αγων/κών απόπειρα βιοπραγίας κατά φιλάθλων /Άρθρο 10 παρ.1β του Π.Κ./
Στο Σωματείο ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ επιβάλλεται αυτοδίκαια χρηματική ποινή πενήντα /50/ Ευρώ.(Άρθρο 16 παρ.2 του Π.Κ.).
Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 7/6/2014 /Άρθρο 29 παρ.1 του Π.Κ./.
ΜΗ ΔΙΕΞΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΩ-ΑΟ ΛΕΙΨΟΙ της 4/5/ 2014 / 14η αγων/κη/
Η πειθαρχική Επιτροπή αποφαίνεται ότι η αδυναμία προσέλευσης της ομάδας ΑΟ ΛΕΙΨΟΙ στον ως άνω αγώνα, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της.(Άρθρο 17 παρ.3 του ΚΑΠ).
Απαλλάσσει την εγκαλούμενη ομάδα του ΑΟ ΛΕΙΨΟΙ από την αποδιδόμενη σε αυτή πειθαρχική παράβαση.
Διατάσσει τον επαναορισμό του μη τελεσθέντος αγώνος, μέσα σε χρονικό διάστημα εντός δέκα πέντε /15/ ημερών από της παρούσης απόφασης, σύμφωνα με την διάταξη του (Άρθρου 21 παρ.1 περ.α. του ΚΑΠ)