Ο οικονομικός απολογισμός της ΕΠΣΔ

0
epsm2

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΣ Δωδεκανήσου, ο οικονομικός απολογισμός με αφορμή την γενική συνέλευση της 1ης Ιουνίου. Αφορά στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2012 έως και τις 12 Μαίου του 2013. Συγκεκριμένα:

Από 01.01.2012 Έως 31.12.2012

Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης 57.407,49

Έσοδα Χρήσης 261.514,44

Σύνολο Εσόδων 318.921,93

Σύνολο Εξόδων 235.558,75

Υπόλοιπο Ταµείου 83.363,18

Ταµειακός Απολογισµός Από 01.01.2012 Έως 31.12.2012

Έσοδα

1 Επιχορήγηση Ε.Π.Ο. 209.588,44

2 Παράβολα-Πρόστιµα-Ενστάσεις – Έσοδα Γηπέδου 34.408,00

3 Σχολή Προπονητών 3.908,00

4 Τελικός Κυπέλλου ∆ωδεκανήσου

Άρης Αρχαγγέλου-Α.Ο.∆ικαίου 3.610,00

5 Digital Tracking Systems Hellas S.A. 10.000,00

Σύνολο Εσόδων 261.514,4426

Έξοδα

1 Αµοιβές Προσωπικού -Ι.Κ.Α. 75.239,78

2 Γενικά Έξοδα Γηπέδου 5.907,00

3 Μετακινήσεις Μικτών Οµάδων 59.822,43

4 Έξοδα ∆ιαιτητών 6.058,00

5 Μετακινήσεις Μελών ∆.Σ. 5.996,48

6 Γραφική Ύλη 1.253,08

7 Υγειονοµική Ενίσχυση Ποδοσφαιριστών 2.040,00

8 Έξοδα Παρατηρητών Αγώνα 3.746,00

9 Ο.Τ.Ε. 2.292,23

10 ∆.Ε.Η. 8.457,75

11 A.C.S. COURIER 828,09

12 Κύπελλα Μετάλλια Φωτεινός Α 3.577,06

13 Βάψιµο Γραφείων Borromeo A 1.798,00

14 Φώτο Βίκτορ 500,00

15 ∆ώρα Κοπής Πίτας 150,00

16 Συντήρηση Ιστοσελίδας 406,00

17 Εµφιαλωµένα Νερά 300,83

18 Σύλλογος Αγάπης-Ελπίδας 350,00

19 Έξοδα Γενικής Συνέλευσης Ροδινίου 354,00

20 Αγώνας Παλαιµάχων Άρη-Ολυµπιακού 200,00

21 Φιλαρµονική Καλυθιών 300,00

22 Notebook Εκτυπωτής Hp 1.461,60

23 Ενισχύσεις Οµάδων 40.339,00

24 Εξ.-Επιστροφή Χρηµάτων Προπονητών 1.900,00

25 Καθάρισµα Γραφείων 140,00

26 Γεύµατα 725,00

27 Ευθυµίου Νοσηλεύτρια Α.Π.219 500,00

28 Πληρωµή Γιατρών Παιδικών 1.550,00

29 Πρόστιµα ∆.Ο.Υ.Ρόδου 160,00

30 Χαλικιας Ιωαννης 696,00

31 ∆ιάφορα Έξοδα 8.510,42

Σύνολο Εξόδων 235.558,75

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Παπαοικονόµου Κωνσταντίνος, Πατλάκα Σεβαστή, Κοκκάρης Ευθύµιος) στην έκθεση της, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Με βάση τον έλεγχο που κάναµε στα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή µας δηλαδή το Βιβλίο Ταµείου , Γραµµάτια Εισπράξεως , Εντάλµατα Πληρωµών καθώς και όλα τα δικαιολογητικά δαπανών σε συνδυασµό µε τα πρακτικά του ∆.Σ. για την έγκριση των δαπανών, διαπιστώσαµε τα παρακάτω :

A. Εισπράχθηκαν µαζί µε το υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης συνολικά : 318.921,93€

B. ∆απανήθηκαν συνολικά : 235.558,75 €

Γ. Υπόλοιπο Ταµείου : 83.363,18 €

Από τον έλεγχο που κάναµε διαπιστώσαµε ότι :

1. Όλα τα Γραµµάτια Εισπράξεως και Πληρωµών είναι υπογεγραµµένα από τον Πρόεδρο και τον Ταµία όπως προβλέπει το Καταστατικό της Ένωσης .

2. Όλες οι δαπάνες καταβλήθηκαν µε βάση πλήρη δικαιολογητικών , έγκριση και απόφαση του ∆.Σ. όπως φαίνεται και από τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

3. Κάναµε αντιπαραβολή στο Βιβλίο Ταµείου προς τη σωστή καταχώρηση των Γραµµατίων Είσπραξης και Ενταλµάτων Πληρωµών και αθροίσαµε όλους τους επιµέρους λογαριασµούς . Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε στη Γενική Συνέλευση την απαλλαγή του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.∆. από κάθε οικονοµική ευθύνη και αποζηµίωση».

Ταµειακός Απολογισµός Από 01.01.2013 Έως Και 12.05.2013

Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης 83.363,18

Έσοδα Χρήσης 29.865,00

Σύνολο Εσόδων 113.228,18

Σύνολο Εξόδων 112.907,22

Υπόλοιπο Ταµείου 320,96

Έσοδα

1 Επιχορήγηση Ε.Π.Ο. 22.000,00

2 Παράβολα-Πρόστιµα-Ενστάσεις – Έσοδα Γηπέδου 2.330,00

3 Τελικός Κυπέλλου ∆ωδεκανήσου

Απόλλων Καλυθιών-Φοίβος Κρεµαστής 5.535,00

Σύνολο Εσόδων 29.865,00

Έξοδα

1 Συντήρηση Γραφείων – Λοιπά Έξοδα 4.071,41

2 Αµοιβές Προσωπικού – Ι.Κ.Α. 20.660,52

3 Μετακινήσεις Οµάδων 35.260,00

4 Γενικά Έξοδα Γηπέδου 798,86

5 Μετακινήσεις-Έξοδα Μικτών Οµάδων 40.763,26

6 Έξοδα ∆ιαιτησίας –Παρατηρητών ∆ιαιτησίας 6.328,77

7 Μετακινήσεις Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 300,0028

8 Γραφική Ύλη – ∆ιάφορα 206,74

9 Επιχορηγήσεις Υγειονοµικής Επιτροπής 450,00

10 ∆ηµόσιες Σχέσεις 4.067,67

11 Σύνολο Εξόδων 112.907,23

Στην έκθεση της, η Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο αυτή, αναφέρει: «Με βάση τον έλεγχο που κάναµε στα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή µας δηλαδή το Βιβλίο Ταµείου , Γραµµάτια Εισπράξεως , Εντάλµατα Πληρωµών καθώς και όλα τα δικαιολογητικά δαπανών σε συνδυασµό µε τα πρακτικά του ∆.Σ. για την έγκρισητων δαπανών , διαπιστώσαµε τα παρακάτω :

-Εισπράχθηκαν µαζί µε το υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης συνολικά : 113.228,18 € –

-∆απανήθηκαν συνολικά : 112.907,22 €

-Υπόλοιπο Ταµείου : 320,96 €

Από τον έλεγχο που κάναμε διαπιστώσαμε ότι :

1. Όλα τα Γραµµάτια Εισπράξεως και Πληρωµών είναι υπογεγραµµένα από τον Πρόεδρο και τον Ταµία όπως προβλέπει το Καταστατικό της Ένωσης .

2. Όλες οι δαπάνες καταβλήθηκαν µε βάση πλήρη δικαιολογητικών , έγκριση και απόφαση του ∆.Σ. όπως φαίνεται και από τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

3. Κάναµε αντιπαραβολή στο Βιβλίο Ταµείου προς τη σωστή καταχώρηση των Γραµµατίων Είσπραξης και Ενταλµάτων Πληρωµών και αθροίσαµε όλους τους επιµέρους λογαριασµούς . Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε στη Γενική Συνέλευση την απαλλαγή του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.∆. από κάθε οικονοµική ευθύνη και αποζηµίωση».