Νέος κίνδυνος για Ρόδο!

0
rodos_xania4
Μετά από τις αποφάσεις του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ η Ρόδος καλείται άμεσα να τακτοποιήσει τις οφειλές της προς τους Βεργώνη, Πρίπου, οι υποθέσεις των οποίων εκδικάστηκαν και τελεσιδίκησαν πριν από λίγο. Συνολικά η Ρόδος θα πρέπει να καταβάλει στους δύο παίκτες το ποσό των 23.700ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό έρχεται να προστεθεί στα 25.000ευρώ που η Ρόδος θα πρέπει να δώσει στους Βιλάρ και Κόντη. Αν η Ρόδος δεν εξοφλήσει τους δύο παίκτες στις επόμενες δέκα ημέρες κινδυνεύει με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών! Αναλυτικά η απόφαση:
«Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν από 01/06/2011 και με αριθμό πρωτ. 17.957/02-06-2011 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΕΡΓΩΝΗ κατά της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Α.Σ. ΡΟΔΟΣ ΠΑΕ” καθώς και την παραδεκτώς και βασίμως ασκηθείσα προφορική αίτηση της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Α.Σ. ΡΟΔΟΣ ΠΑΕ” ρύθμισης της οφειλής της σε δόσεις, όπως αυτή καταγράφεται στα ταυτάριθμα Πρακτικά Δίκης.
Υποχρεώνει την καθ’ ης Π.Α.Ε. με την επωνυμία “Α.Σ. ΡΟΔΟΣ ΠΑΕ” να καταβάλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΕΡΓΩΝΗ το επιδικασθέν με τη με αριθμό 391/2011 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. συνολικό καθαρό ποσό των δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (13.200,00€), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας αφότου κάθε επιμέρους κονδύλιο κατέστη ληξιπρόθεσμοι και απαιτητό και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως αυτού.
2. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν από 01/06/2011 και με αριθμό πρωτ. 17.959/02-06-2011 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή FLΟRIN PRIPU (ΦΛΟΡΙΝ ΠΡΙΠΟΥ), κατά της καθ’ ης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Α.Σ. ΡΟΔΟΣ ΠΑΕ”.
Υποχρεώνει την καθ’ ης Π.Α.Ε. με την επωνυμία “Α.Σ. ΡΟΔΟΣ ΠΑΕ” να καταβάλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή FLΟRIN PRIPU (ΦΛΟΡΙΝ ΠΡΙΠΟΥ) το επιδικασθέν με τη με αριθμό 391/2011 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. συνολικό καθαρό ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (10.500,00€), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής του (30/03/2010) και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως αυτού, καθώς και το ποσό των τριακοσίων ΕΥΡΩ (300,00€) για τη δικαστική του δαπάνη, εφ’ άπαξ και άμεσα, τουτέστιν εντός δέκα ημερών από την επίδοση της Απόφασης στους διαδίκους από την αρμόδια Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου».