Η Ε.Π.Σ.Δ. για τους προπονητές

0
epsd_sinedriasi
Η Ε.Π.Σ.Δ. πριν λίγο έβγαλε την εξής ανακοίνωση και αφορά τους προπονητές των ομάδων και τους βοηθούς αυτών. Η ανακοίνωση αναφέρει: 

Τα Σωματεία της Α και Β κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή διπλωματούχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού προπονητών. Το Ιδιωτικό συμφωνητικό της πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του Σωματείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού κατατίθεται Υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ , αντίγραφο δε αυτού κατατίθεται στη Γραμματεία της ΕΠΣΔ, δέκα ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος υπ όψη της Επιτροπής πρωταθλήματος, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι εκ των Κανονισμών κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο από 400 -1000 Ευρώ),σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού προπονητών. Από την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχου προπονητή εξαιρούνται τα Σωματεία Γ κατηγορίας και Υποδομών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού προπονητών. Προπονητές , η βοηθοί προπονητές η εκτελούντες χρέη προπονητή για όλες τις κατηγορίες (Α,Β,Γ) πρέπει να παραλάβουν από την ΕΠΣΔ ειδικό Δελτίο εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική περιοχή),πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων.Υπενθυμίζομε στα σωματεια της Α Β κατηγορίας κανένας προπονητής δεν θα γίνεται δεκτός ούτε θα εκδοθεί  το ειδικό δελτίο εισόδου στον αγωνιστικό χώρο  εάν δεν  εχει της προδιαγραφές που προβλέπει ο κανονισμός  Α-.πτυχιούχος τ.ε.φ.α.α. με ειδικοτητα στο ποδόσφαιρο έχων την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας τη ΕΠΟ .Β-κάτοχος διπλώματος προπονητη αναγνωρισμενης σχολης της Γ.Γ.Α. η της ΕΠΟ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:  Τα  Σωματεία   της  Α και Β  κατηγορίας  υποχρεούνται   να   προσλαμβάνουν  προπονητή    διπλωματούχο, όπως   προβλέπεται   στο   άρθρο   6  του Κανονισμού   προπονητών.Το ιδιωτικό συμφωνητικό της πρόσληψης του προπονητή και του σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Και αντίγραφο αυτού στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ. δέκα μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος υπόψη της επιτροπής πρωταθλήματος, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι εκ των κανονισμών κυρώσεις(χρηματικό πρόστιμο από 400-1000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθο 12 του Κανονισμού Προπονητών).Από την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχων προπονητών εξαιρούνται τα σωματεία Γ΄κατηγορίας και Υποδομών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Προπονητών. Προπονητές , οι βοηθοί προπονητές ή οι εκτελούντες χρέη προπονητή για όλες τις κατηγορίες (Α,Β,Γ) πρέπει να παραλάβουν από την Ε.Π.Σ.Δ. ειδικό δελτίο εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική  περιοχή) πριν την έναρξη των προταθλημάτων.