Ενημέρωση για τους προπονητές

0
4

Την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας πιστοποίησης πρέπει να παραλάβουν από τα γραφεία της ΕΠΣΔ οι προπονητές των ομάδων της Α’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα σωματεία της Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας της υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή ο οποίος είναι κάτοχος ταυτότητας διπλώματος προπονητή UEFA B και μέλος Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό υποχρεωτικά περιλαμβάνει:
α) Στοιχεία των συμβαλλομένων
β) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης
γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε
είδος παροχές του προπονητή.
δ) Ρήτρα σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά
συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις αρμόδιες επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
Το Ιδιωτικό συμφωνητικό της πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του Σωματείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού κατατίθεται Υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ , αντίγραφο δε αυτού κατατίθεται στη Γραμματεία της ΕΠΣΔ, δέκα ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος υπόψη της Επιτροπής πρωταθλήματος. Διαφορετικά θα επιβάλλονται οι εκ των κανονισμών κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο από 400 -1000 Ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού προπονητών.
1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
2. Φωτοτυπία ταυτότητας – διπλώματος προπονητή UEFA B.
3. Βεβαίωση ότι είναι μέλος Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου
4. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
5. Καταβολή παραβόλου 50,00 ευρώ.
Τα σωματεία της Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας της ΕΠΣ Δωδεκανήσου που απασχολούν διπλωματούχους προπονητές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή 2013 – 2014 από την Ένωση καταθέτοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση τα σωματεία της Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας είναι υποχρεωμένα να προμηθευτούν από την ΕΠΣΔ την ταυτότητα πάγκου για τον εκτελούντα χρέη προπονητή, όπως ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, με την καταβολή του αντιστοίχου παραβόλου 50,00 ευρώ, άλλως δεν επιτρέπεται η παρουσία προσώπου στον πάγκο του σωματείου.