Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904) , Έλληνας συγγραφέας)

0
Writer

ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΠΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

Είπε κι έγραψε κι άλλα….

Επίκαιρος, όσο δε λέγεται

Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας: α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού. β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον. γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον
ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφορισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος των.